පළාත් රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව, දකුණු පළාත
மாகாண அரசாங்க சேவை ​ஆணைக்குழு, தென் மாகாணம்
PROVINCIAL PUBLIC SERVICE COMMISSION, SOUTHERN PROVINCE
   

Download Application

 

Please enter following details to get your application again.

ඔබගේ විභාග අයදුම්පත්‍රය නැවත ලබාගැනීමට පහත විස්තර ඇතුළත් කරන්න

 

Exam Name

 

National Identity Card No.