___________________________________________________________________________________________________

විභාග සඳහා අයදුම් කිරීම
Application for Examinations


විභාග සඳහා අයදුම් කිරීමට උපදෙස්
Instructions on how to register for exams

විවෘත / සීමිත තරග විභාග (Open/Limited Competitive Examinations) -  සිංහලEnglish / தமிழ
කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාග (Efficiency Bar Examinations) -  සිංහල / English
 

ඔබ විසින් අයදුම් කිරිමට බලාපොරොත්තුවන විභාගය පහත කොටුවෙන් තෝරා ගන්න. එවිට ඊට අදාළ අයදුම් පත්‍රය පහතින් දිස් වනු ඇත.
එහි ඇතුළත් වන්නේ මේ වන විට අයදුම්පත් කැඳවනු ලබන විභාග පමණක් බව කරුණාවෙන් සලකන්න
Please select the exam you wish to apply from the box below. A registration form will load after selecting an exam.
Please note that only the exams currently being called are listed below

 

Please fill all the text areas only in English Language
කරුණාකර සියලුම තොරතුරු ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් පමණක් පුරවන්න.

Language for Examination
විභාගයට පෙනී සිටින භාෂා මාධ්‍යය *
Exam City
විභාගයට පෙනී සිටින නගරය *
Exam Type
විභාග වර්ගය *
Select the Exam | විභාගය තෝරාගන්න *