විභාග කටයුතු සඳහා සම්පත්දායකයින් ලියාපදිංචි කිරීම - 2021
 

නම *

ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය *

තනතුර

අයත් වන සේවය හා ශ්‍රේණිය

රාජකාරි ලිපිනය

පුද්ගලික ලිපිනය

දුරකථන අංකය,
  කාර්යාලයීය
  ජංගම
  නිවස

විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය

වෘත්තිමය පළපුරුද්ද

තනතුර ආයතනය කාලසීමාව

...

අධ්‍යාපන සුදුසුකම්

උපාධිය/ඩිප්ලෝමාව ලබාගත් ආයතනය වසර

...

වෘත්තිමය සුදුසුකම්

වෘත්තිමය සුදුසුකම විස්තරය කාලසීමාව

...

විභාග කටයුතු සම්බන්ධයෙන් සම්පත්දායකත්වය ලබා දීම සම්බන්ධයෙන් පළපුරුද්ද

ක්ෂේත්‍රය ආයතනය කාලසීමාව

...


ප්‍රශ්නපත්‍ර සකස් කිරීම සඳහා හැකියාව දක්වන ක්ෂේත්‍ර

ආයතන සංග්‍රහය
කාර්ය පටිපාටික රීති
කාර්යාල ක්‍රම
මුදල් රෙගුලාසි
ගිණුම් ක්‍රම
තොරතුරු තාක්ෂණය
ඉංජිනේරු
කර්මාන්ත
බුද්ධි පරීක්ෂණ
සාමාන්‍ය දැනීම
සිංහල භාෂාව
ඉංග්‍රීසි භාෂාව
දෙමළ භාෂාව
කළමනාකරණය
   
වෙනත් (ක්ෂේත්‍රය සඳහන් කරන්න)  
   
වෙනත් (ක්ෂේත්‍රය සඳහන් කරන්න)  
   
භාෂා පරිවර්තනය  
  සිංහල භාෂාවෙන් දෙමළ භාෂාවට
  සිංහල භාෂාවෙන් ඉංග්‍රීසි භාෂාවට

කොටුව තුළ ඇති ඉලක්කම් Type කරන්න